Wybierz usługę

Audyt płac

Naszym Klientom polecamy audyt płac, polegający na wewnętrznym badaniu księgowości kadrowo-płacowej.

Kiedy jest odpowiednia pora, aby Klient zlecił wykonanie audytu płac?

Celem audytu płac jest zbadanie księgowości kadrowo-płacowej, znalezienie nieprawidłowości i określenie działań korygujących, mających na celu usunięcie braków formalnych i eliminację ewentualnych kar nakładanych przez władze (zaległości, sankcje, odsetki karne). Audyt płac wykonujemy dla Klienta zwykle w momencie przejmowania obsługi płac od innego dostawcy usług lub od wewnętrznego zespołu obsługi płacowej, jednak możemy go też zaoferować w formie oddzielnej usługi.

Dlaczego warto zlecić zbadanie systemu kadrowo-płacowego?

Sprawdzenie, czy dział kadrowo-płacowy pracuje prawidłowo, jest korzystne. Audyt może wykryć procesy, które zostały pominięte, a ich ustalenie podczas kontroli organów państwowych mogłoby skutkować nałożeniem kar i odsetek karnych. Audyt pełni zatem funkcję kontroli prewencyjnej i zabezpieczenia dla Klienta.

Połącz się z Klára na LinkedIn


Przedmiot badania obejmuje przede wszystkim

  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej 
  • Obliczanie płac, w tym wynagrodzeń za urlop oraz za czas przerwy w pracy (urlop płatny i bezpłatny, choroba i in.)
  • Wykonywanie obowiązków w zakresie ubezpieczenia chorobowego i społecznego
  • Obliczanie i potrącanie zaliczek na podatek, rozliczenia roczne, podatek u źródła
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz ewidencji składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
  • Opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych
  • Wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem obcokrajowców
Senior Payroll Consultant
Klára Cowan

“Jakkolwiek słowo audyt nie budzi pozytywnych reakcji, istotne jest pojmowanie tej usługi jako własnego zabezpieczenia Klienta.”

Kontakt