Zvoľte službu

Nominee služby

ASB poskytuje svojim klientom osoby do štatutárnych a kontrolných orgánov ich spoločností, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a zastupujú spoločnosť navonok voči tretím stranám.

Kto a prečo takúto službu využíva?

Hlavne nadnárodné spoločnosti a investori majú často potrebu oddeliť, v súlade s ich pravidlami, corporate governance, výkonný manažment a štatutárny orgán, ktorý v takom prípade zodpovedá za plnenie všetkých zákonných požiadaviek. Na túto službu obvykle môže, ale nemusí, nadväzovať Trust management, tzn. prevzatie ďalších firemných procesov.

Ako klienti akceptujú fakt, že odovzdávajú značnú časť právomoci, teda aj kontrolu nad spoločnosťou?

Táto služba je vždy poskytovaná na základe pomerne rozsiahlej servisnej zmluvy uzatvorenej medzi ASB a klientom, ktorá definuje všetky právomoci a schvaľovacie procesy a poskytuje klientovi aj nám dostatočné záruky bezproblémového fungovania. Ide o  model, ktorý sa vo svete bežne používa, a môžem povedať, že za 12 rokov nášho pôsobenia na trhu sme nezaznamenali žiaden problematický prípad.

Spojte sa s Klárou na LinkedIn


V rámci tejto služby ponúkame

  • Poskytnutie konateľa spoločnosti
  • Poskytnutie členov predstavenstva spoločnosti
  • Poskytnutie členov dozornej rady
  • Zaistenie súladu s regulačnými požiadavkami (legal compliance)
Trust Manager
Klára Janovská

“Táto služba je vždy poskytovaná na základe servisnej zmluvy, ktorá definuje všetky právomoci a schvaľovacie procesy a poskytuje klientovi aj nám dostatočné záruky bezproblémového fungovania.”

Kontaktovať